Het MCA is er voor de bevordering van multimodaal transport in of door de provincie Noord-Brabant.
Voor de periode 2010-2014 was een plan opgesteld ("De Vaart erin houden"), waarin een groot aantal initiatieven stond vermeld.
Het merendeel van deze projecten loopt door in 2015 of verder.
Een nieuw meerjarenplan wordt opgesteld. Hieronder een aantal van de 'lopende projecten' van het MCA. Op deze pagina zal steeds een update worden gegeven voor de betreffende projecten.

 

Provincie Noord-Brabant besloot op basis van de uitkomsten van het in 2013 afgeronde onderzoek "Haalbaarheid innovatieve vaartuigen" deel te blijven nemen in het internationale project Watertruck. Het aantal schepen kleiner dan 500 ton neemt af en bij gebrek aan voldoende geschikte vaartuigen kan de bereikbaarheid van Zuid-Oost Brabant over water in gevaar komen.

Het project Watertruck richt zich op de technische, logistieke en financiële haalbaarheid van de inzet van een groot aantal duwbakken voor verschillende verladers. In Brabant gaat het om verladers aan de Zuid-Willemsvaart. Het project komt voort uit het project Waterslag (een koppelverband van kleine schepen), waarbij grotere capaciteiten tegen geringe meerkosten kunnen worden vervoerd. Duwbakken geven tevens het voordeel dat de laad/lostijd losgekoppeld kan worden van de inzetbaarheid van de duweenheid. MCA heeft een extern bureau begeleid, dat in opdracht van Watertruck een studie doet naar de financiële haalbaarheid van dit concept. Hoewel de vervoerstechnische voordelen duidelijk naar voren komen, lijken in dit stadium de benodigde grote investeringen voor de afzonderlijke partijen, schipper en verlader te groot. Een vervolgonderzoek naar een collectieve aanpak is reeds gestart. "Collectief Varen" moet aantonen of en op welke wijze de benodigde investeringen gerealiseerd kunnen worden. Ook de stichting BERZOB neemt hieraan deel.

 

Een studie heeft een haalbaar scenario opgeleverd voor het opzetten van een binnenvaart- en shortsea-terminal op Noordland bij Bergen op Zoom. Het MCA brengt partijen bij elkaar. Het plaatselijk bedrijfsleven wil 50% van de kosten voor haar rekening te nemen en het MCA zet zich in om de ontbrekende gelden van overheden en/of fondsen van de EU te verkrijgen. Er ligt een intentieovereenkomst tussen Bergen op Zoom, Markiezaat en het Havenbedrijf Rotterdam. De haalbaarheid van de ontwikkeling, realisatie en exploitatie wordt onderzocht.

 

Over het MCA

MCA is het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Sinds 1998 bevordert het MCA met veel succes de ontwikkeling van multimodale transporten door de provincie Noord-Brabant. Jaarlijks wordt meer dan een miljoen ton goederen multimodaal door Brabant vervoerd, gebruik makend van slimme combinaties van de weg, het spoor en het water.