logo

NIEUWSBERICHT

Om de verplaatsing van het goederenvervoer vanaf de weg te versterken (de zogeheten modal shift) is er een modal shift-maatregel van weg naar water en spoor aangekondigd in de Goederenvervoeragenda 1. Met deze regeling wordt verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor gestimuleerd. Dit om de weg als transportmodaliteit te ontlasten en congesties op de belangrijkste doorgangsroutes voor het goederenvervoer terug te dringen. 2 sterke uitgangspunten die we ook terug zien in de Brabantse Joint Corridors.

De regeling moet bijdragen aan het structureel bereikbaar houden van de stedelijke gebieden en industriehavencomplexen in de Randstad. Hierbij wordt gekozen voor een aanpak waarbij enerzijds wordt ingezet op het verruimen van de mogelijkheden voor modal shift door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart, en anderzijds het stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren. Deze subsidieregeling is de invulling van het laatste doel.

Wat houdt de regeling in?
De regeling richt zich hoofdzakelijk op de goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost, oftewel de hoofdwegen, spoorwegen en vaarwegen tussen de haven van Rotterdam naar Duitsland via regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Daarnaast kunnen er ook activiteiten in aanmerkingen komen, die inzetten op de verplaatsing van weg naar spoor in overige delen van Nederland.

Voor een bijdrage vanuit deze regeling komen activiteiten in aanmerking die aan de hiervoor vermelde doelen bijdragen door het bundelen van containers afkomstig van afzonderlijke verladers met het doel deze te verplaatsen naar de binnenvaart. Daarbij gaat het zowel om activiteiten die direct het bundelen (en verplaatsen) van vrachten tot doel hebben als activiteiten vanuit het bedrijfsleven die gericht zijn op het beter ondersteunen van het bundelen en/of verplaatsen van deze vrachten. Bij deze laatste categorie activiteiten gaat het daarbij om onder meer het digitaal ondersteunen van het bundelen van vrachten het dezelfde reisdoel. Het doel van deze bijdrage is het stimuleren dat verladers als opdrachtgever kiezen voor transport via de binnenvaart en/of spoor.
De regeling concentreert zich in dit verband primair op het vervoer van goederen in containers. Dit gecontaineriseerde vervoer is verhoudingsgewijs gemakkelijk te verplaatsen en laat een sterke opmars als transportmiddel zien. Bulktransporten komen hierbij alleen in aanmerking voor een bijdrage indien deze een bovengemiddelde bijdrage aan de modal shift naar de binnenvaart en/of spoor leveren. De subsidieregeling richt zich daarnaast op de kleinere en middelgrote transporten waarvoor een shift van de modaliteit door de omvang van de vrachten niet direct voor de hand ligt door te kleine hoeveelheden.
Vanuit deze regeling wordt een bijdrage gegeven in bedrijfsmatige kosten die rechtstreeks samenhangen met:
• de organisatie van de bundeling van vrachten om deze structureel te verplaatsen van de weg naar de binnenvaart en/of spoor;
• de daarmee samenhangende investeringen in aanpassing van werkprocessen, opslag en overslagfaciliteiten;
• in het beter faciliteren van deze modal shift processen.
De regeling is niet bedoeld om prijskortingen te geven op transport, maar op het wegnemen van fricties en barrières om ladingvolumes om te zetten van weg naar binnenvaart en/of spoor die niet marktverstorend qua transportprijs werken. De omvang van de bijdrage aan individuele activiteiten wordt bepaald door de ruimte die de vrijstellingsmogelijkheden van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) biedt voor MKB-investeringen, de inhuur van consultants door het MKB, starterssteun en experimentele ontwikkeling.
De regeling is tijdelijk van kracht. Aanvragen voor een bijdrage vanuit de regeling kunnen tot uiterlijk 31 december 2021 worden toegekend. Met oog op de benodigde behandelingstijd kunnen volledige aanvragen tot uiterlijk 1 september 2021 worden ingediend bij de uitvoeringsorganisatie Connekt. Een aanvraag moet gebaseerd zijn op een concreet voorstel voor het verplaatsen van vrachten van de weg naar het water en/of spoor. Ter ondersteuning van marktpartijen bij het verkennen, organiseren en benutten van de mogelijkheden voor het bundelen en/of verplaatsen van vrachten zijn logistieke makelaars beschikbaar.
Meedoen?
De subsidieregeling opent op 1 april 2021. De subsidie moet aangevraagd zijn voor 1 september 2021. Deze regeling biedt een unieke kans om nieuwe en reeds bestaande Joint Corridors verder te ontwikkelen.
De regeling wordt hier uitgelegd.
LCB en MCA helpen met jouw aanvraag
Omdat deze regeling een unieke kans biedt om de Joint Corridors op te schalen, gaan LCB Multimodaal en MCA jou helpen met je aanvraag. Interesse?