logo

Slide Background Modified
Over MCA

Driejarenplan: Stichting MCA Brabant wil marktpartijen bij elkaar brengen

tilburg2Marktpartijen als verladers en logistiek dienstverleners bij elkaar brengen om de samenwerking te versterken en het multimodaal vervoer te bevorderen. In het kort betekent dit het vervoer op de weg naar binnenvaart en spoor verleiden.

Dat is één van de belangrijkste pijlers onder het driejarenplan 2018-2020 van MCA Brabant. Het doel van MCA Brabant is de verbinding tot stand brengen tussen de verschillende vervoersmodaliteiten ten behoeve van de ontwikkeling van toekomstbestendig multimodaal goederenvervoer van en naar de provincie Noord-Brabant. Het driejarenplan bevat de missie van MCA en een onderverdeling van het operationele werkveld in vijf hoofdthema’s.

De vijf hoofdthema’s zijn:
1. Beter Benutten van de vaarwegen in Brabant;
2. Betere Benutting van de spoorinfrastructuur;
3. Versterking Logistieke Knooppunten in Brabant;
4. Efficiënter containervervoer van/naar de zeehavens;
5. Monitoring en informatievoorziening.

Missie MCA Brabant 2018-2020
MCA Brabant functioneert als een kennis- en netwerkorganisatie voor Brabant, en brengt partijen – bedrijfsleven, overheid (Rijk, Provincie en gemeenten) en kennisinstellingen – bij elkaar en adviseert over multimodaal transport.
Voorts signaleert MCA trends en ontwikkelingen op het gebied van multimodaal goederenvervoer, initieert en begeleidt multimodale initiatieven van marktpartijen, en vergaart, ontwikkelt en verspreidt kennis en informatie en stemt in dialoog met de private en de publieke sector regionale en landelijke programma’s af.

Hoofdthema’s
1. Voor het beter benutten van de vaarwegen richt het MCA zich op beter gebruik van de infrastructuur en de verbinding met marktpartijen en overheden. Inzet is het gebruik van het vaarwegennetwerk te optimaliseren (modal shift) door onder andere de voorzieningen voor de gebruikers te verbeteren. Concreet doel is 5% goederenvervoer meer over water in 2020 ten opzichte van 2016.

2. Het werk aan de betere benutting van de spoorinfrastructuur is vergelijkbaar met het vorige thema. MCA Brabant identificeert knelpunten in de spoorinfrastructuur en voert behalve met de overheden overleg met ProRail en zoekt naar mogelijkheden voor verladers om meer over spoor te vervoeren. Doel is hier 10% meer spoorvervoer in 2020 ten opzichte van 2016.

3. MCA Brabant ontwikkelt initiatieven gericht op versterking van de logistieke knooppunten. Zij kijkt nadrukkelijk naar de multimodale ontsluiting van bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. En zij daagt hierbij marktpartijen – verladers en logistiek dienstverleners – uit om initiatieven te ontplooien voor de ontwikkeling van multimodaal goederenvervoer. Het doel is het handhaven van de positie van regio’s West- en Hart van Brabant bij Top 3 Logistieke Hotspots.

4. MCA Brabant streeft naar een efficiënter containervervoer op de logistieke Zuid- en Zuid-Oost-corridors van en naar de zeehavens. De focus ligt op de samenwerking tussen de havens Rotterdam en Antwerpen, Moerdijk en de Brabantse inland terminals. Efficiency kan worden gerealiseerd door de verbetering van de zichtbaarheid en de voorspelbaarheid van reistijden voor het goederenvervoer. Het doel van dit thema is om de modal split in het containervervoer tussen Rotterdam en Brabant te wijzigen: van 44% over de weg in 2016 naar 25% in 2025. Ter vergelijking: de landelijke ambitie is 53% vervoer over de weg in 2020. Om de Brabantse ambitie te verwezenlijken, moet de multimodale containeroverslag in 2020 met 15% groeien ten opzichte van 2016.

5. Monitoring en informatievoorziening voor container- en bulkladingen blijven belangrijk aspecten van het werk bij het MCA Brabant. Het doel is om in 2020 een Brabant-breed dekkende database goederenvervoer klaar te hebben, toegankelijk voor alle partijen die belang hebben bij multimodale goederenstromen. MCA Brabant heeft bij de ontwikkeling ervan een faciliterende rol.
MCA Brabant heeft altijd garant gestaan voor het in kaart brengen en inzichtelijk maken van de vervoersstromen in en door Brabant. Niet voor niets staat de organisatie al sinds jaar en dag bekend als een betrouwbare netwerk- en kennispartner voor het multimodaal goederenvervoer.