logo

Slide Background Modified
Projecten

Modal shift suikerbieten Zuid-Nederland

Een project ter vergroening van de supply chain van suikerbieten.

 Bietenberg

Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) start met ingang van de komende suikerbietenoogst (september tot en met januari) een pilot waarbij de aanvoer van suikerbieten over water in plaats van over de weg plaats gaat vinden. Cosun Beet wil vergroenen en de supply chain verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal. Uit diverse analyses blijkt dat dat alleen bereikt worden via een modal shift van het vervoer. Deze pilot wordt uitgevoerd in samenwerking met MCA Brabant.

 

Cosun Beet Company (voorheen Suiker Unie) is de grootste verwerker van suikerbieten in Nederland. Geconcentreerd in een aantal grote gebieden (met de grondsoort klei) worden in Nederland suikerbieten geteeld, die in Dinteloord en Hoogkerk tot suiker of daarvan afgeleide halffabricaten verwerkt worden. In de loop der jaren heeft er een geweldige consolidatie en schaalvergroting in de verwerkingscapaciteit plaatsgevonden, waardoor Dinteloord voor Zuid-Nederland en Hoogkerk voor Noord-Nederland zijn overgebleven. Cosun Beet Company is met deze 2 locaties en deze volumes een wereldspeler op haar gebied.

 

Als gevolg van deze consolidatie zijn de meeste locaties waar geteeld wordt steeds verder van de verwerkingslocaties komen te liggen, met als gevolg dat iedere campagne (bieten worden jaarlijks geoogst en verwerkt tussen medio september en medio januari) grote volumes over, voor Nederlandse begrippen, lange afstanden vervoerd moeten worden. Dit gaat uiteraard gepaard met veel CO2 emissie maar heeft ook een negatieve invloed op de congestie (zwaar vervoer in een ongunstig jaargetijde dat langs een aantal kritische knooppunten moet zoals bijvoorbeeld Eindhoven).

 

Cosun Beet heeft de nadrukkelijke wens om te vergroenen door de supply chain te verduurzamen tot uiteindelijk CO2-neutraal. Dit kan alleen maar bereikt worden via een modal shift van het vervoer. Q2 2019 is het project “Groene Cirkels” gestart met als focus deze verduurzaming en als deeltraject een analyse van de bestaande goederenstromen met het oog op de mogelijkheden tot modal shift. Er zijn uitgebreide analyses gedaan van de vervoerstromen en alternatieve vervoerswijzen (barge en rail, zowel in bulk als containerized).

 

De aandacht is als eerste geconcentreerd op bieten vanuit Limburg en Oost-Brabant met bestemming Dinteloord. Deze analyse is inmiddels afgerond en er wordt verder gekeken naar bieten uit andere gebieden en ook gereed product.

 

In Zuid-Limburg/Oost-Brabant worden jaarlijks circa 820.000 ton bieten geteeld om verwerkt te worden in Dinteloord. Dit zijn circa 30.000 vrachtwagenladingen die in tussen september en januari e vanuit deze regio door grote delen van Limburg en dwars door Brabant vervoerd moeten worden (circa 250 ritten per dag heen en 250 terug).

 

Naast het aspect duurzaamheid spelen de vervoerskosten ook een grote rol. Gezien de volumes is een kostprijsverschil van € 1,00 per ton al snel een fors bedrag.

 

In genoemde analyse is aangetoond, dat onder de juiste voorwaarden, de barge kan concurreren met de vrachtauto; zeker wanneer met ingang van 2024 in Nederland de kilometerheffing wordt ingevoerd.

 

Belangrijk te vermelden is dat er in de eerste opzet is uitgegaan van de optie ‘laden-lossen nabij de fabriek aan de Dintel’. Helaas bleek de bestaande kade niet stevig genoeg om grote volumes te verwerken en bovendien is de bruikbare kadelengte beperkt waardoor de beoogde schepen (135m) veelvuldig verhaald zouden moeten worden. Er zal ingrijpend geïnvesteerd moeten worden om te komen tot los-, en (in het geval van containers) laadvoorzieningen, wil het volume uit Limburg en Oost-Brabant maar eventueel ook additionele gebieden op een veilige, adequate en efficiënte wijze gelost kunnen worden. Zonder dit in detailplanning te hebben uitgewerkt, is duidelijk dat de besluitvorming hieromtrent en de realisatie ervan meerdere jaren gaat duren.

 

Cosun Beet Company wil hier niet op wachten en heeft besloten met ingang van de campagne 2020 een pilot te starten door schepen te gaan lossen en laden via naburige terminals met de mogelijkheid dit verder op te schalen totdat er een definitieve losvoorziening is gerealiseerd nabij de fabriek.

 

Voor alle genoemde regio’s samen zou het om een besparing van 106.000 vrachtwagenritten per campagne gaan. Het gaat vanuit Zuid-Limburg en een klein deel Oost-Brabant al om ruim 50.000 ritten. Totaal zouden bijna 29 miljoen vrachtwagen kilometers uitgespaard kunnen worden, hetgeen neerkomt 102 miljoen kilo CO2.

 

Tegelijkertijd is duidelijk, dat een modal shift ook een aanzienlijk beroep doet op scheepscapaciteit en terminal capaciteit en dat gedurende circa 20 weken. De komende campagne gaan we van start, ook om te leren, hoe we dit de komende jaren moeten opschalen.